top of page
לוגו קטן.jpg

עמוד 7 מתוך 27

פתרו את השורות  הבאות

:מכתב החידה

למרות שרצה שניים

אחד קיבל בינתיים

ורק בדור הבא באה נחמה

גם השאיפה השנייה התגשמה

ובתוכו קרן אור

זיו קדוש וטהור

bottom of page