top of page
לוגו קטן.jpg

יום השואה

יום השואה

טלאי.jpg

אלפיים שנות גלות. שנים קשות וארוכות בהם אויבים ועמים רבים רצו להשמידנו. אחת התקופות הקשות שעברנו לפני כ-80 שנה היא תקופת מלחמת העולם השנייה ובתוכה התרחשה השואה- בה הרגו מיליוני יהודים בארצות אירופה.

סדרו את המשפטים לפי הסדר:

bottom of page