top of page
לוגו קטן.jpg

עמוד 18 מתוך 27

אנו עושים דברים רבים על מנת לזכור את ירושלים

במשחק הבא נראה חלק מהם

 הקלידו את המילה האחרונה

של הפסוק שקיבלתם

bottom of page