top of page
לוגו קטן.jpg

עמוד 16 מתוך 27

שימו לב בטקסט יש מספר נוסף
אני בת 15
אני בת 4
אני בת 10

לאחר חורבן בית המקדש היהודים שיקמו את חייהם בבבל: הקימו בתים, ויישובים 

.מרכזי תעסוקה ולימוד דתיים 

.עולם התורה עלה וגדל

 

לאחר שבעים שנה חזרו חלקים מהעם לארץ ישראל בעקבות הצהרת כורש, ובנו את בית המקדש שוב

.למרות זאת רבים נשארו בגלות 

לצערנו גם בית מקדש זה נחרב ולא נבנה שוב. למרות שנות החורבן והגלות הארוכות, אנו זוכרים ומזכירים את ירושלים כל הזמן

 לפניכם רמז נוסף לקוד הפעם יש בו שתי ספרות

ענו על השאלה וכתבו אצלכם את התשובות

רמז
3

חברו את כל המספרים

בעמוד הזה

וגלו את המשך הקוד

שימו לב לכל המספרים בעמוד

חוץ מהמספר 3 משמאל

bottom of page