top of page
לוגו נמוך.jpg

תחנה 8

רצים לערכים

פתרו את כתב החידה. תוכלו לכתוב את האותיות בצד האחורי

של כרטיסיית המרוץ שלכם.

מהמדרש.JPG

סיימתם? כעת מצאו את עשר המילים בתפזורת:

איזו מהמילים הבאות לא הופיעה בתפזורת? 

המילה הרשומה עליה- היא מילת הקוד

עליצה-

המילה היא בדרכו

תפארת-

המילה היא עוז

הודיה-

המילה היא במעשיו

bottom of page